Zásady zpracování osobních údajů

Harvardský průmyslový holding, a.s. (HPH) zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR.

Správce osobních údajů: Harvardský průmyslový holding, a.s., se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, IČ 44269595. E-mail: info@hphas.cz. Web: https://www.hphas.cz.

Právní důvod a účel zpracování osobních údajů: plnění právních povinností, zejména dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), a to pro účely vedení Seznamu akcionářů a konání valných hromad společnosti, případně pro plnění dalších zákonných povinností, které se na HPH vztahují, z důvodu oprávněného zájmu HPH, zejména za účelem ochrany práv HPH, včetně výkonu a obhajoby právních nároků HPH, toto zákonné zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu osobních údajů. Pokud je nutný souhlas ke zpracování osobních údajů, je předání osobních údajů zcela dobrovolné a souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Zpracovávané osobní údaje:

  • identifikační údaje: jméno a příjmení, titul, datum narození, rodné číslo
  • kontaktní údaje: bydliště (zejména adresa trvalého pobytu)
  • další údaje: údaje o vlastnictví akcií HPH, číslo bankovního účtu, údaje o daňovém rezidenství, číslo a druh dokladu totožnosti apod.
  • případně další údaje: doručovací adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, přičemž tyto údaje jsou získány za účelem zákonného zpracování pro případ rozhodování valné hromady per rollam

Zabezpečení osobních údajů: údaje v elektronické podobě jsou uloženy na zabezpečených serverech a přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby poučené o zacházení s osobními údaji a o povinnosti mlčenlivosti.

Právo akcionáře ve vztahu k osobním údajům:

  • právo na přístup k osobním údajům, právo na informaci, jaké údaje jsou předmětem zpracování a důvod jejich zpracování;
  • právo na opravu osobních údajů, pokud nejsou úplné nebo přesné;
  • právo na výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, to neplatí pro osobní údaje zpracovávané na základě zákonné povinnosti HPH;
  • právo na vznesení námitky proti zpracování.

Poskytování osobních údajů třetím osobám: Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou, kdy tato povinnost vyplývá z obecně závazných právních předpisů (např. poskytnutí opisu ze seznamu akcionářů, plnění zákonných povinností či povinností uložených orgány veřejné správy).

Automatizované zpracování, profilování osobních údajů: HPH neprovádí zpracování osobních údajů na bázi automatizovaného zpracování či profilování.

Doba uchování osobních údajů: HPH osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu jejich zpracování, zpravidla po dobu 3 roky, pokud nejsou obecně závaznými právními předpisy stanoveny delší lhůty pro archivaci osobních údajů. (zákon o archivnictví, o účetnictví, ZOK, atd.).

Právo na výpis osobních údajů: Akcionář může požádat o výpis jeho osobních údajů vedených u HPH na e-mailové adrese: info@hphas.cz, žádost může být za určitých podmínek zpoplatněna, především v případě, že je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená či protože se opakuje.

Dozorový orgán: Akcionář má právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, který je dozorovým úřadem.